Białoruś - Białorusini

Aktualny język artykułu: BE

ХХ гадоў Cустрэч "Зоркі”

Ганна Кандрацюк

1. Развітанне з махнацкім стандардам Сёння думаю, што вінаваты ўсяму мой казачны падыход да справы. Вера ў магчымасці, якіх папраўдзе няма, але якія можна адваяваць. Калі ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

"Краёвасць" у беларускай i лiтоўскай гiсторыi. 1905-1940 г.

Алесь Смалянчук

Краёвасць як феномен грамадска-палiтычнага жыцця Беларусi i Лiтвы* з'явiлася ў часы рэвалюцыi 1905-1907 г. Сутнасцю яе iдэалогii было сцвярджэнне прыярытэту агульна-краёвых ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

1000 гадоў Беларусі

Sokrat Janowicz

На тым мейсцы Зямлі аказалася— магла ўзьнікнуць толькі Беларусь і нішто іншае. У моц 'безьлічы ўмоў і гісторыі гэтага кутка Эўропы. Гэта праўда, што кожная сытуацыя ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Białoruś jako zjawisko europejskie

Sokrat Janowicz

Europa – wszystko to, co znajduje się poza Rosją. Także Białoruś. Tak, jak o Polsce pierwsze wzmianki historyczne dotyczą państwa gnieźnieńskiego, tak w przypadku Białorusi najwcześniej mówią o władztwie połockim na Dźwinie. Są napomknienia o nim w sagach staroislandzkich, jako echa ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Białoruś. Kultura narodowa

Sokrat Janowicz

O kulturze białoruskiej mówi słynny białoruski pisarz. Autor mieszka i tworzy w Krynkach na Białostocczyźnie. Należy do Stowarzyszenia Twórców Białoruskich "Białowieża", od 1970 r. do Związku Literatów Polskich. Za zasługi literackie w 1996 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Białoruski plakat polityczny i kulturalny w Polsce w ujęciu historycznym (lata 1981-2001)

Sławomir Iwaniuk

Afisze i plakaty białoruskie, które stworzono począwszy od 1981 r. na Białostocczyźnie, ale także w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, są widomym dowodem rozwoju życia politycznego, kulturalnego, oświatowego, a nawet naukowego białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Ukazują one ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Białoruskie odrodzenie narodowe w Polsce

Sokrat Janowicz

Białoruskie odrodzenie narodowe Polsce, po okresie kolonialnym, dotyczy lat powojennych (od jesieni 1944 r.). Związane jest z istnieniem ok. dwustutysięcznej mniejszości białoruskiej, kompleksowo zamieszkującej wtedy centrum i wschodni pas województwa białostockiego (na terenie współczesnych ...

Cały artykuł
Zmień język artykułu: BEAktualny język artykułu: PL

Białoruskie organizacje na terenie Białegostoku i Białostocczyzny - rys historyczny

Sławomir Iwaniuk

Nowoczesny białoruski ruch narodowy zaczął się rozwijać w II połowie XIX wieku. Przez półtorej stulecia — wraz z dojrzewaniem włościaństwa do udziału w życiu ogólnospołecznym — tworzyły go kolejne pokolenia Białorusinów. U podstaw procesu unarodowienia wszystkich warstw ludności ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Co teatr może dać (białoruskiemu) dziecku?

Joanna Stelmaszuk

Kilka refleksji pedagogiczno-etnicznych po warsztatach artystycznych w Szczytach Joanna Stelmaszuk 16 maja 2011 roku w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci pod hasłem” Cudowne i pożyteczne”. Koncept przedsięwzięcia mógł ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Cyб’eктыўная Бeлacтoччына

Лявон Вольскі

Напачатку, як заўжды, было слова. Са словаў складаліся сказы. Са сказаў складаліся артыкулы. З артыкулаў ды іншых друкаваных матар’ялаў складалася газэта “Ніва”. Грукатала ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Giedroyc i Białorusini

Sokrat Janowicz

Umarł Jerzy Giedroyc. Odszedł z życia wielki Polak, ważny nie tylko dla Polski. Wiele zawdzięczają mu także Białorusini. Pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z "Kulturą", o której sporo słyszałem lecz nigdy nie widziałem na oczy. Zdarzyło się to za czasów Gierka, kiedy doszły mnie słuchy, ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Kalendarium XX wieku

1902 grudzień: powstała Białoruska Socjalistyczna Hromada. 1904 11 sierpnia; rząd carski wydał manifest znoszący stosowanie kar cielesnych w stosunku do chtopów na podstawie wyroków sądowych. 1905 22 stycznia: początek rewolucji w Rosji 17 października: ukazem cara Mikołaja ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Katalog afiszy i plakatów

Sławomir Iwaniuk

Afisze i plakaty polityczne 1989 1. NASI KANDYDACI SOKRAT JANOWICZ JAUHIEN MIRANOWICZ, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 30,0 cm, Białystok 1989 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy. 2. BIAŁORUSINI GŁOSUJCIE NA KANDYDATÓW BIAŁORUSKIEGO ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Klub Spraw Białoruskich “Hrabli” w Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkowym Nauczaniem Języka Białoruskiego w Hajnówce

Igor Iwaniuk

Początki istnienia Klubu wiążą się jeszcze z falą wzmożonego ruchu w środowiskach białoruskich Białostocczyzny przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Czas zmian systemowych w Polsce pozwolił na zaistnienie wielu nowych organizacji społecznych, dał szansę na pojawienie ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Klub Spraw Polsko-Białoruskich w Liceum Im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Igor Iwaniuk

Klub Spraw Polsko-Białoruskich w bielskim Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza powstawał już na wcześniej przygotowanym gruncie. Z jednej strony była to działalność Darafieja Fionika, szczególnie jego zajęcia krajoznawcze i wydawanie ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Kulty świętych na Białorusi

Antoni Mironowicz

Kulty świętych związane są z przeszłością wielu narodów. Szacunek dla niektórych świętych ze strony wiernych był bliski szacunkowi okazywanemu Bogurodzicy czy Jezusowi Chrystusowi. Takim świętym na Rusi jest święty Mikołaj. Był on i nadal jest najbardziej szanowanym świętym wśród ...

Cały artykuł